മിൽമയിൽ അവസരം : യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്

മിൽമയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. വിശദമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് http://milmatrcmpu.com:8080/milmaTrc/index.jsp?p1=20 സന്ദർശിക്കുക

Leave a Reply