കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ് – Kerala PSC Recruitment

0
6017

കേരള പി എസ് സി ( Kerala Public Service Commission) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്( Lab Assistant ) ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഒഴിവ്: 21

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു സയൻസ്/ VHSE ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്/ തത്തുല്യം

പ്രായം: 18 – 36 വയസ്സ്
( SC/ ST/ OBC തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 25,800 – 59,300 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 431/2023 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 2023 നവംബർ 29ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക.
വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here അപേക്ഷാ ലിങ്ക് Click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here