മഞ്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന HYPER BUDGET സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

 1. Floor Manager (FMCG) 5 nos (Min 2 year Exp)
 2. Floor Manager (CROCKERY) 5 nos (Min 2 year Exp)
 3. CRM-4 nos (M/F)
 4. Graphic Designer – 4 nos (M/F)
 5. Video Editor – 2 nos (M/F)
 6. Billing Staff – 5 nos (M/F)
 7. Sales Staff – 35 nos (M/F)
 8. Data Entry-5 nos (Min 1 year Exp)
 9. Driver – 3 nos
 10. Security – 10 nos
 11. Cake Master-2 nos (Min 3 year Exp)
 12. Baker – 2 nos (Min 3 year Exp)
 13. Waiter 5 nos (M/F) (Min 1 year Exp)

INTERVIEW VENUE: HYPER BUDGET MANJERI
Date: 8th MARCH 2023
Time : 10 Am to 4Pm

Contact: 9633319277

Submit your Resume to: hrbudgetmjri@gmail.com

ATTRACTIVE SALARY, FOOD & ACCOMMODATION AVAILABLE

screenshot 20230306 1917423037199675100215448
Recruitment Notification

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.