പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് കൊല്ലം ഷോറൂമിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

0
971

പുളിമൂട്ടിൽ സിൽക്സ് കൊല്ലം ഷോറൂമിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പർച്ചേസ് മാനേജേർസ് (M) – 7 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം

ഫ്ളോർ മാനേജേർസ് (M) – 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം

മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (M) – 35 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായം. കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയം.

സെയിൽസ് ഗേൾസ് – 60 ഒഴിവ്:

30 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള, ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക

പർച്ചേസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് (M) – 5 NOS

കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായവർക്ക് മുൻഗണന

ഹോസ്റ്റൽ വാടക ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതല്ല. നിശ്ചയിച്ച ശമ്പളം തന്നെയാകും യഥാർത്ഥ ശമ്പളം. താല്പര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കുക

HR MANAGER, PULIMOOTTIL SILKS
CHINNAKADA, KOLLAM Ph: 9809777077

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.