കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ 255 നാവിക് ഒഴിവ് – Indian Coast Guard Recruitment 2023

0
535

AS NAVIK (GENERAL DUTY) AND NAVIK (DOMESTIC BRANCH) THROUGH
COAST GUARD ENROLLED PERSONNEL TEST (CGEPT) – 02/2023 BATCH
APPLICATION WILL BE ACCEPTED ‘ONLINE’ FROM 06 FEB 23 (1100 HRS) TO 16 FEB 23 (1730 HRS)

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൽ നാവിക് തസ്തിക യിൽ 255 ഒഴിവുണ്ട്. ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി, ഡൊമസ്റ്റിക് ബ്രാഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അവസരം. പുരുഷന്മാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു. എഴുത്തുപരീക്ഷ, കായിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ എന്നിവയുണ്ടാവും. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 16. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്

Eligibility Conditions: Online applications are invited from MALE INDIAN CITIZENS possessing educational qualifications and age as prescribed below, for recruitment to the Post of Navik (General Duty) and Navik (Domestic Branch) in the Indian Coast Guard, an Armed Force of the Union.

Educational Qualification.
(a) Navik (General Duty): 10+2 passed with Maths and Physics from an education board
recognized by Council of Boards for School Education (COBSE).
(b) Navik (Domestic Branch). Class 10thpassed from an education board recognized by Council of Boards for School Education (COBSE).

3. Age: Minimum 18 Years and maximum 22 years as follows: –
(a) Navik (GD) and Navik (DB). Born between 01 Sep 2001 to 31 Aug 2005 (both
dates inclusive).
Note:- Upper age relaxation of 5 years for SC/ST and 3 years for OBC (non-creamy) candid

For official Notification click here
For Online Application click here.
Last date for online application is 16 February 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here