ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതികളിലും കുടുംബ കോടതികളില്‍ ഒഴിവ് : Delhi Subordinate Services Selection Board Jobs 2024

0
1427
Delhi Subordinate Services Selection Board Jobs 2024
Delhi Subordinate Services Selection Board Jobs 2024

Delhi Subordinate Services Selection Board Jobs 2024

ഡൽഹി സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് സിലക്‌ഷൻ ബോർഡ് (Delhi Subordinate Services Selection Board) വിവിധ തസ്തികകളിലെ 142 ഒഴിവുകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതികളിലും കുടുംബ കോടതികളിലുമാണ് നിയമനം. ‌വ്യത്യസ്ത വിജ്ഞാപനം വഴി നിയമനം.
102 ഒഴിവ്
തസ്തികകൾ: PROCESS SERVER & PEON/ORDERLY/DAK PEON
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ: 2024 മാർച്ച് 20 മുതൽ 2024 ഏപ്രിൽ 18 വരെ.
40 ഒഴിവ് : വേക്കൻസി നോട്ടിസ്/പരസ്യ നമ്പർ: 07/2024.
തസ്തികകൾ
: ബുക് ബൈൻഡർ, ഡേറ്റ എൻട്രി ഒാപ്പറേറ്റർ, സ്വീപ്പർ/ സഫായ്കരംചാരി, ചൗക്കിദാർ, ഡ്രൈവർ/ സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ.
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2024 മാർച്ച് 20 മുതൽ 2024 ഏപ്രിൽ 18 വരെ. യോഗ്യത ഉൾപ്പെടെ വിശദവിവരങ്ങൾ https://dsssb.delhi.gov.in, https://dsssbonline.nic.in എന്നീ സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

For Official NotificationClick Here
For Online ApplicationClick Here
Join WhatsApp ChannelClick Here
Join Telegram ChannelClick Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.