നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ അവസരം ( NIT)

0
1433
National Institute of Technology

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് ( NIT കാലിക്കറ്റ്- National Institute Of Technology, Calicut), വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 12
യോഗ്യത: ഡിപ്ലോമ/ BCA/ BSc/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത
പരിചയം: 5 വർഷം
അഭികാമ്യം
1. CCNA/ CCNP
2. സർട്ടിഫൈഡ് എത്തികൽ ഹാക്കർ
പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌
ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്
ഒഴിവ്: 4
യോഗ്യത:
B Tech/ MCA/ MSc/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത കൂടെ 5 വർഷം. ഡിപ്ലോമ/ BCA/ BSC/ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത കൂടെ 10 വർഷത്തെ പരിചയം
പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്‌
ശമ്പളം: 35,000 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയ ശേഷം 2024 ഏപ്രിൽ 8ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.