ഗ്രാന്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ

1
301

Grand Hypermarket Mega Recruitment Drive at Calicut. കുക്ക്, വെയിറ്റർ, സെയിൽസ്മാൻ, ക്ലർക്ക്, ടെക്നീഷ്യൻ, അറ്റൻഡർ, സെക്യൂരിറ്റി, ഡ്രൈവർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെൽപ്പർ,സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ, മേക്കർ, ബുച്ചർ, ഫിഷ് കട്ടർ, ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ലോഡിംഗ് സ്റ്റാഫ്, ഓഫീസർ, തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

Grand Hypermarket Mega Recruitment Drive at Calicut
Grand Hypermarket Mega Recruitment Drive at Calicut
Grand Hypermarket Mega Recruitment Drive at Calicut

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here