കിഫ്ബിയിൽ വിവിധ വിജ്ഞാപനങ്ങളിലായി ഒഴിവുകൾ

0
419

കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡിൽ (KIIFB)ഒഴിവുകൾ. വിവിധ വിജ്ഞാപനങ്ങളിലായി 50 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.തസ്തിക, ഒഴിവ്, യോഗ്യത, ക്രമത്തിൽ

🔸ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് – പി.എസ്.സി (18): ബിടെക് സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, 3 വർഷ പരിചയം
🔸ഇൻസ്പെക്ഷൻ എൻജിനീയർ (11): ബിടെക് സിവിൽ, 5 വർഷ പരിചയം
🔸റെസിഡന്റ് എൻജിനീയർ – പി.എസ്.സി (7): ബിടെക് സിവിൽ, 10 വർഷ പരിചയം
🔸ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ – പി.എസ്.സി (7): ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്, 5 വർഷ പരിചയം

🔸പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് (5): ബിടെക്/എംബിഎ, 2 വർഷ പരിചയം
🔸സീനിയർ കോഓർഡിനേറ്റർ (2): ബിടെക് സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, 15 വർഷ പരിചയം
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം www.cmdkerala.net അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി – 2022 മാർച്ച് 30

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here