എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ കൊല്ലം വഴി തൊഴിലവസരം| Employability Centre Kollam Recruitment

0
865

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ കൊല്ലം വഴി തൊഴിലവസരം. 3 കമ്പനികളിലായി ജോലി ഒഴിവുകൾ . യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2023 ജനുവരി 13 ന് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ഇന്റർവ്യൂ ന് ഹാജരാക്കുക.

Date: 13.01.2023
Time: 10.30 am to 2.00 pm
Venue: Employability Centre Kollam
പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങൾ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here