ബിടെക് / ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ പഠിച്ചവർക്ക് അവസരം

0
213

ആലപ്പുഴ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു

സ്ഥാപനം :Design next

തസ്തിക : Associate

യോഗ്യത :ബിടെക് / ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ

പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം (2017 നു ശേഷം പാസ്സ് ഔട്ട്‌ ആയവർ ആയിരിക്കണം )

ആലപ്പുഴ ടൗണിനു 10 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യരായവർ ഉടൻ ബന്ധപെടുക 8304057735

അവസാന തീയതി : 01/09/2021 രാവിലെ 11 മണിവരെ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.