നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷനിൽ 520 ഒഴിവുകൾ

0
1015

The National AYUSH Mission (NAM) is a government program that aims to promote
and develop the traditional systems of medicine, including Ayurveda, Yoga, Unani,
Siddha, and Homeopathy. The mission was launched in 2014 with the goal of
making these systems more accessible to the public and improving the quality of
education and training in these fields. The mission also focuses on research and
development to improve the effectiveness of these traditional medical systems and
to integrate them with modern healthcare.
The Centre for Management Development (CMD) on behalf of the National Ayush
Mission (NAM) – Kerala invites applications from eligible and qualified candidates
for engaging as Multi-Purpose Worker for AYUSH Health & Wellness Centre in
selected districts of National Ayush Mission.

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ, ആയുഷ് ഹെൽത്ത് & വെൽനസ് സെന്ററിലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് വർക്കർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ

ഒഴിവ്: 520 ( തിരുവനന്തപുരം: 44, കൊല്ലം: 37, പത്തനംതിട്ട: 39, ആലപ്പുഴ: 36, കോട്ടയം: 36, ഇടുക്കി: 32, എറണാകുളം: 35, തൃശൂർ: 38, പാലക്കാട്: 37, മലപ്പുറം: 37, കോഴിക്കോട്: 37, വയനാട്: 35, കണ്ണൂർ: 44, കാസർകോട്: 33)

യോഗ്യത: ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫറി (GNM) അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് ശമ്പളം: 10,000 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്: 300 രൂപ

ഒരു അപേക്ഷകൻ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ. താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2023 മെയ് 15ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here or Click here

Last date : 15th May 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.