മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി നിയമനം

വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനംജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍, ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്, ഗോള്‍ഡ് ലോണ്‍ ഓഫീസര്‍, യൂണിറ്റ്

Read more

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളില്‍ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ 4135 ഒഴിവുകള്‍

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ/മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി തസ്തികകളിലേക്ക് ഐ.ബി.പി.എസ്. വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 11 ബാങ്കുകളിലായി രാജ്യത്താകെ 4135 ഒഴിവാണുള്ളത്. 2021 ഡിസംബർ, 2022 ജനുവരി മാസങ്ങളിലായാണ് പ്രിലിമിനറി,

Read more

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം ജോലി ഒഴിവ്

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖാന്തരം താഴെ പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നു ബാങ്കിങ് സേവങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ സാധാരക്കരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി പ്രമുഖ ഏജൻസി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ

Read more